بلدرچین ژاپنی

بلدرچین

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

در رشته مهندسي كشاورزي – علوم دامي- تغذيه دام

[wpshop_product]

چكيده :

اين آزمايش به منظور تعيين اثر سطوح مختلف پودر سماق در جيره ي غذايي با و بدون استفاده از پروبيوتيك پروتكسين بر عملكرد بلدرچين ژاپني (كوترنيكس ژاپونيكا) در دوره ي رشد، به مدت 35 روز (از سن 8 تا 42 روزگي)، بر پايه ي طرح كاملاً تصادفي، با 8 تيمار، 3 تكرار و تعداد 5 قطعه بلدرچين ژاپني در هر تكرار از هر دو جنس اجرا شد. پودر سماق در چهار سطح صفر، 05/0، 1/0 و 15/0 درصد بود كه هر كدام از اين سطوح با دو سطح پروبيوتيك پروتكسين (صفر و 120 گرم در تن خوراك) به كار برده شد و اثرات انفرادي و متقابل سطوح اين دو نوع تيمار، بر عملكرد بلدرچين ژاپني مورد آزمايش و بررسي قرار گرفت. ميانگين كليه ي صفات مورد بررسي، به غير از وزن نسبي لاشه در جنس ماده به طور معني داري بالاتر از جنس نر بود (05/0 p<). هم چنين در سطح 15/0 درصد پودر سماق وزن لاشه ي آماده ي طبخ كاهش و وزن نسبي بال فزايش معني داري داشت (05/0 p<).

به موازات افزايش سطح سماق تا 15/0 درصد در جيره ي غذايي، ميانگين وزن سينه، ران، سنگدان، كبد و طول روده ي باريك كاهش بيشتري يافتند (05/0 p <) و در خوراك مصرفي روزانه و ضريب تبديل غذايي تفاوت معني داري حاصل نشد (05/0 p>). در اين آزمايش سطح 1/0 درصد پودر سماق به طور غير معني داري سبب بهبود ضريب تبديل غذايي و افزايش وزن و وزن نسبي بيشتر تركيبات لاشه و طول روده ها نسبت به سطوح 05/0 و 15/0 درصد شده بود(05/0 p >). سطوح مختلف پروبيوتيك پروتكسين بر روي هيچ كدام از صفات مورد آزمايش تفاوت معني داري نداشتند(05/0 p >). هم چنين تحت اثر متقابل سطوح مختلف پودر سماق و پروبيوتيك پروتكسين هيچ گونه تفاوت معني داري در صفات مورد بررسي در اين آزمايش مشاهده نشد (05/0 p>). ضمناً كليه ي تكرارهاي اين پژوهش تحت تأثير تيمارهاي آزمايشي معني دار نشدند (05/0 p>).

واژه  هاي كليدي : سماق(Rhus coriariaL)، پروبيوتيك پروتكسين، بلدرچين ژاپني

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

در رشته مهندسي كشاورزي – علوم دامي- تغذيه دام

[wpshop_product]

فهرست مطالب

چكيده : 1

فصل اول : طرح مسأله

1-1. مقدمه 3

1-2. اهداف طرح 7

1-2-1. اهداف اصلي 7

1-2-2. اهداف فرعي 7

1-3. فرضيه هاي تحقيق 8

فصل دوم: مروري بر ادبيات موضوع

2-1. بلدرچين ژاپني (كوترنيكس ژاپونيكا) 10

2-1-1. پرنده شناسي و تاريخچه‌ي اهلي شدن بلدرچين ژاپني 10

2-1-2. خصوصيات ظاهري و ارزش غذايي گوشت بلدرچين ژاپني 11

2-1-3. سيستم هاي پرورش بلدرچين 12

2-1-4. تعيين جنسيت در بلدرچين ژاپني 13

2-1-5. تغذيه ي بلدرچين ژاپني 14

2-2 سماق 15

2-3. ارتباط بين تغذيه و سيستم ايمني طيور 18

2-4. مكمل هاي غذايي 20

2-4-1. آنتي بيوتيك. 21

2-4-2. اسيدهاي آلي 30

2-4-3. پربيوتيك. 32

2-4-4. گياهان دارويي 39

2-4-5. روغن هاي ضروري 41

2-4-6. پروبيوتيك ها 45

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1. مراحل آزمايشات مزرعه اي 75

3-1-1. زمان و محل انجام آزمايش. 75

3-2. روش پرورش و اجراي طرح تحقيق 76

3-3. تيمارهاي آزمايشي 76

3-4. صفات مورد مطالعه 77

3-5. جيره هاي آزمايشي 77

3-5-1. آناليز مواد خوراكي 77

3-5-2. جيره نويسي 79

3-6. مديريت و برنامه ي دوره ي پرورش. 80

3-6-1. تهيه و آماده سازي لوازم، تجهيزات پرورش و مواد خوراكي 80

3-6-2. آماده سازي سالن پرورش. 81

3-6-3. اقدامات اوليه پس از ورود جوجه ها به سالن 82

3-6-4. تغذيه با جيره هاي آزمايشي 82

3-6-5. دما، رطوبت و برنامه ي نوري 83

3-6-6. اندازه گيري صفات مورد مطالعه در دوره ي  آزمايش. 83

3-7. طرح و مدل آماري و روش تجزيه و تحليل داده ها 86

فصل چهارم: نتايج

4-1. نتايج حاصل از از تيمارهاي آزمايشي بر ميانگين صفات رشد بلدرچين ژاپني 89

4-2. نتايج حاصل از اثر تيمارهاي آزمايشي بر ميانگين خوراك مصرفي و ضريب تبديل غذايي بلدرچين ژاپني 92

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5-1. بحث 103

5-2. نتيجه گيري 112

5-3. مشكلات و محدوديت هاي اين تحقيق 112

5-4. پيشنهادات 113

منابع 114

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

در رشته مهندسي كشاورزي – علوم دامي- تغذيه دام

 [wpshop_product]

 

دیدگاه بنویسید

پیش از فرستادن دیدگاه:

  • توجه کنید که دیدگاهتان پیرامون همین نوشته باشد. در غیر اینصورت می‌توانید از فرم تماس بهره بگیرید.
  • دیدگاه هایی که معرف پیوند و یا واژگان زشت، تبلیغاتی، سیاسی و یا توهین آمیز باشند، تایید نخواهند شد.
  • لطفا به فارسی بنویسید!Page optimized by WP Minify WordPress Plugin